Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Laatst bijgewerkt: December 2018

Introductie gebruiksvoorwaarden

Starkey.com en StarkeyPro.com (hierin elk aangeduid als de "Website") zijn eigendom van en worden beheerd door Starkey Laboratories, Inc. d/b/a Starkey Hearing Technologies ("Starkey"). De volgende voorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze Website, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden. Uw gebruik van deze Website is afhankelijk van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bent u niet gemachtigd om deze Website te bezoeken of te gebruiken. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer wij ze bekendmaken. Uw voortgezet gebruik van de Website na de bekendmaking van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Starkey verleent u uitsluitend toestemming om deze Website te openen en te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag het materiaal op onze Website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke materialen in RAM opslaan incidenteel aan uw toegang tot en het bekijken van deze materialen.
 • U mag bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in het cachegeheugen worden opgeslagen om de weergave te verbeteren.
 • U mag één kopie van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Indien wij desktop-, mobiele of andere applicaties ter beschikking stellen om te downloaden, mag u één exemplaar downloaden naar uw computer of mobiel toestel, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt gebonden te zijn door onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke applicaties.
 • Als we bepaalde inhoud voorzien van functies voor sociale media, mag u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.

U stemt ermee in dat u niet:

 • De Website gebruikt op een manier die in strijd is met enige toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet.
 • De Website te gebruiken voor ander gedrag dat het gebruik of plezier van de Website door anderen beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, Starkey of de gebruikers van de Website schade kan berokkenen of hen blootstelt aan aansprakelijkheid.
 • De Website te gebruiken op een wijze die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de Website door een andere partij kan belemmeren.
 • Geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op de Website.
 • Geen enkel handmatig proces te gebruiken om het materiaal op de Website te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van de Website verstoren.
 • Geen virussen, trojan horses, worms, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • Pogingen te ondernemen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden met de Website, of deze te verstoren, te beschadigen of te ontwrichten.
 • De Website aan te vallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.
 • Anderszins te proberen de goede werking van de Website te verstoren.

Deze Website en alle inhoud, kenmerken en functionaliteiten ervan (inclusief maar niet beperkt tot de informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling ervan) zijn eigendom van Starkey en haar licentiegevers en andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten op auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

De naam Starkey en alle verwante namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Starkey of van aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Starkey. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

De informatie op deze Website is niet bedoeld als medisch advies en dient niet als zodanig te worden beschouwd. Als u een gehoorprobleem vermoedt, raadt Starkey Hearing Technologies u dringend aan een gekwalificeerde arts of audicien te raadplegen.

U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen dat bestanden die van het internet of de website kunnen worden gedownload, vrij zijn van virussen of andere destructieve code, en dat wij dat ook niet doen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor anti-virusprotectie

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS"- EN "AS AVAILABLE"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH STARKEY, NOCH ENIGE MET STARKEY GEASSOCIEERDE PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH STARKEY NOCH ENIGE AAN STARKEY GELIEERDE PERSOON DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE VIA DE WEBSITE VERKREGEN DIENSTEN OF ITEMS ACCURAAT, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE VIA DE WEBSITE VERKREGEN DIENSTEN OF ITEMS ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

STARKEY WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE IS NIET VAN INVLOED OP GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

IN GEEN GEVAL ZULLEN STARKEY, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE WETTELIJKE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE WEBSITE, AAN DE WEBSITE GEKOPPELDE WEBSITES, INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES ZIJN VERKREGEN, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DIT NU VEROORZAAKT WORDT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIT TE VOORZIEN WAS.

HET VOORGAANDE IS NIET VAN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

U stemt ermee in Starkey, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en haar en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, kosten of honoraria (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van enige informatie verkregen van de Website.

Alle aangelegenheden met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Minnesota zonder effect te geven aan enige keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels (ongeacht of deze van de staat Minnesota of een ander rechtsgebied zijn). Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal uitsluitend worden ingesteld bij rechtbanken in de staat Minnesota, en u stemt in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

Geen enkele verklaring van afstand door Starkey van een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of voorwaarde of als een verklaring van afstand van enige andere bepaling of voorwaarde, en indien Starkey nalaat een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde jurisdictie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, om welke reden dan ook, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot een zodanig minimum dat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van kracht blijven.

PRIVACYBELEID STARKEY

TREEDT OP 1 JANUARI 2020 IN WERKING

Laatst bijgewerkt: April 2022 - De wijzigingen bestaan onder meer uit het bieden van updates van contactinformatie voor Starkey, bijgewerkte beschrijvingen van bepaalde gezondheids- en welzijnsfuncties beschikbaar op bepaalde producten of diensten van Starkey, en het bieden van aanvullende gegevens over informatie die is verzameld van deelnemers aan klinische studies van Starkey.

INLEIDING
Hier bij Starkey stellen we u als klant zeer op prijs en respecteren uw privacy. We zetten ons in voor de bescherming van uw privacyrechten in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevensbescherming die op u van toepassing is, waaronder de CCPA (California Consumer Privacy Act) en de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

In dit privacybeleid worden uw privacyrechten beschreven ten aanzien van informatie die u deelt met Starkey, en hoe u contact met ons kan opnemen om van uw rechten gebruik te maken. Bovendien wordt in dit privacybeleid beschreven hoe Starkey informatie verzamelt, gebruikt en deelt op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd (persoonsgegevens) ten aanzien van het gebruik van de producten en diensten van Starkey. Producten en diensten zijn onze websites, e-store, mobiele apps, softwareapplicaties, hoortoestellen en gehoorzorgverleners. Starkey verzamelt, verwerkt en deelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

In dit privacybeleid verwijst 'Starkey', 'we', 'wij' en 'ons' naar de Starkey-entiteit waarmee u te maken hebt, of die u onze producten en diensten levert ten aanzien met betrekking waartoe u uw persoonsgegevens deelt.

Ten aanzien van uw rechten op grond van de geldende privacywetgeving is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens Starkey Laboratories, Inc.

U kunt contact opnemen met de medewerker gegevensbescherming van Starkey via:

Starkey Laboratories, Inc.
Ter attentie van: Data Protection Officer (medewerker gegevensbescherming)
6700 Washington Avenue S., Eden Prairie, MN 55344, USA
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com

Starkey verzamelt de volgende informatie, waaronder persoonsgegevens, wanneer u met ons van doen heeft en onze producten en diensten gebruikt:

Informatie over aankoop en garantie: informatie, waaronder persoonsgegevens, die u aan ons kunt verstrekken wanneer u producten en diensten van Starkey koopt, waaronder ten aanzien van uw rechten op grond van een productgarantie. Informatie over aankoop en garantie kan betrekking hebben op uw financiële informatie; contactinformatie, zoals uw naam, bezorg- en factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres; informatie over productidentificatie, zoals het serienummer van uw hoortoestel; en gezondheidsinformatie zoals uw audiogram of een afdruk (vorm) van uw oor.

Informatie over website: informatie die u rechtstreeks invoert of op andere wijze verstrekt of openbaar maakt, waaronder persoonsgegevens, wanneer u een van onze websites gebruikt of hiertoe toegang krijgt. Informatie over de website bevat informatie over de technologie die u hebt gebruikt om toegang tot onze website te krijgen, waaronder het IP-adres, de internetaanbieder, browsers, apps en apparaten. Informatie over de website bevat ook gegevens over uw activiteiten op onze websites, zoals hoe lang u een webpagina bezocht, de inhoud waarop u hebt geklikt of waartoe u toegang hebt gekregen, en informatie over andere websites die u voor of na onze website hebt bezocht. Informatie over de website bevat alles wat u via de website hebt ingediend, zoals een webformulier 'Contact met ons opnemen', de inhoud van eventuele 'chat'-communicatie die u met ons via onze websites hebt gehad, of bij het solliciteren op een baan via een vacaturegerelateerde functie van onze websites.

Informatie over het gebruik van hoortoestel en app: informatie, waaronder persoonsgegevens, die u geeft of die door uw gebruik van onze hoortoestellen, onze apps, of beide, wordt aangemaakt. Informatie over het gebruik van hoortoestel en app bevat onder meer:

 • Informatie die u invult voor het functioneren van het hoorapparaat en de app, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht en audiogram, alsmede informatie met betrekking tot het programmeren van uw hoortoestel, eventuele contacten met derden die u hebt aangegeven, en eventuele andere gegevens die u indient in verband met uw gebruik van het hoortoestel en de app.
 • Informatie over het gebruik van apps en app-functie, zoals wanneer u een specifieke functie activeert en gebruikt, en de duur van het gebruik. Dit helpt Starkey een optimale functionaliteit en optimale algemene gebruikerservaring te bieden. Starkey houdt ook een logboek bij van bepaalde technische informatie, waaronder informatie met betrekking tot het internetprotocol en informatie over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen en de datum en tijd van uw verzoek.
 • Gebruikstijd en indeling van de omgeving waarin hoorapparaten worden gebruikt. Dit is nodig zodat Starkey bepaalde functies en functionaliteiten van onze producten en diensten kan bieden. U kunt het verzamelen van deze gegevens uitschakelen, maar wanneer u dit doet, kan de functionaliteit van onze producten en diensten worden beperkt.
 • Informatie ten aanzien van fysieke activiteit, zoals het aantal stappen die een gebruiker neemt, of wanneer een gebruiker valt. Voor het verzamelen en volgen van dergelijke activiteiteninformatie kan het nodig zijn dat u eerst bepaalde functies in uw producten en diensten activeert en op de juiste manier instelt.
 • Indien u uw geolocatiefunctie (ook wel bekend als 'locatiediensten' of 'GPS-tracking' of andere omschrijvingen) op uw mobiele apparaat hebt geactiveerd en deze werkt, kan Starkey informatie over uw locatie verzamelen, indien u een van onze apps gebruikt. U kunt het verzamelen van deze informatie stoppen door de geolocatiefunctie op uw mobiele apparaat uit te schakelen.

Informatie over gezondheid en patiënt: informatie die over u wordt verzameld wanneer u een afspraak wilt maken, waaronder uw naam en contactinformatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres, alsmede informatie over uw behoeften op het gebied van gehoorzorgverlening, waaronder gezondheidsinformatie, en uw voorkeuren over hoe we het best contact met u kunnen opnemen. Naast deze informatie kan het nodig zijn dat we aanvullende informatie verzamelen, zoals uw BSN-nummer, indien u aan een klinische studie met Starkey deelneemt.

Informatie over communicatie: informatie die u geeft bij uw communicatie met Starkey, op welke wijze dan ook, om welke reden dan ook, die persoonsgegevens kan bevatten. Informatie over communicatie behelst de informatie die u telefonisch verstrekt, met daarin uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, serienummer van het toestel en de inhoud van eventuele telefoongesprekken die u met ons voert.

Uw informatie gedeeld door een derde aan wie u toestemming hebt verleend: uw persoonsgegevens die door een derde aan ons zijn verstrekt, omdat u de derde toestemming hebt verleend voor het delen van deze gegevens. U kunt bijvoorbeeld uw gehoorzorgverlener toestemming verlenen voor het delen van uw persoonsgegevens met Starkey, die onder meer uw contactinformatie, financiële informatie en gezondheidsinformatie kunnen bevatten. We verzamelen uw persoonsgegevens ook via websites die we voor derden beheren, zoals een andere gehoorzorgverlener.

Anonieme informatie: informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd of op andere wijze herkenbaar zou kunnen worden gemaakt. We verzamelen bijvoorbeeld generieke informatie over het soort mobiel apparaat en mobiel besturingssysteem dat u gebruikt om toegang tot onze producten en diensten te krijgen en hiermee te werken, alsmede generieke informatie over uw hoortoestellen, zoals het merk en model, en de firmware (bedrijfssoftware) die door de hoortoestellen wordt gebruikt. In sommige gevallen kan Starkey gegevens samenvoegen en anonimiseren, zodat alle informatie wordt verwijderd die zou kunnen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen, waardoor deze gegevens anoniem worden gemaakt. Anonieme informatie wordt in dit privacybeleid of door de geldende wetgeving niet als persoonsgegevens beschouwd.

We verzamelen uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het bieden van de diensten, functies of functionaliteit van onze producten en diensten die u wilt gebruiken. Starkey verzamelt uw persoonsgegevens ook met het oog op legitieme bedrijfsdoeleinden, ter bescherming van Starkey en zijn klanten, en om wettelijke redenen. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze legitieme belangen wanneer we hebben bepaald dat uw rechten op het gebied van privacy en gegevensbescherming niet zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Afhankelijk van uw interactie met Starkey en uw gebruik van onze producten en diensten kan Starkey om de volgende redenen uw persoonsgegevens verzamelen:

 • om u te voorzien van toegang tot, en het gebruik van onze producten en diensten, hetzij zelfstandig of met hulp van uw zorgverlener;
 • om onze producten en diensten te bedienen, te onderhouden en te verbeteren;
 • om een contract met u aan te gaan, na te leven en te beëindigen;
 • om uw afspraak te plannen en hierover met u te communiceren;
 • om uw sollicitatie op een functie mogelijk te maken en te verwerken;
 • om u belangrijke administratieve kennisgevingen of bevestigingen te sturen, alsmede technische meldingen over zaken zoals updates en beveiligingsmeldingen;
 • om op uw opmerkingen en vragen te reageren en u van klantondersteuning te voorzien;
 • om misbruik van onze producten en diensten te voorkomen en eventuele mogelijke bedreigingen of misbruik te onderzoeken of wettelijk te kunnen vervolgen;
 • om tegen frauduleuze, onbevoegde of illegale activiteiten te beschermen en deze te onderzoeken en af te schrikken;
 • om de rechten en het eigendom van Starkey en zijn klanten te beschermen, waaronder in het geval van een rechtsvordering;
 • om onze reclame- en promotie-inspanningen te volgen en te analyseren;
 • om u marketing- of reclameboodschappen te sturen die op uw gedrag en persoonsgegevens kunnen zijn gebaseerd, en die sociale meldingen, onderzoeken of andere nieuwsbrieven kunnen behelzen, afhankelijk van uw instellingen; en
 • om enig doel te bereiken waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven.

Sommige functies van onze websites maken het u mogelijk met behulp van een onlineformulier met ons te communiceren. Indien uw communicatie het verzoek om een reactie van ons bevat, kunnen we u via e-mail een reactie sturen. Deze e-mailreactie of bevestiging kan uw persoonsgegevens bevatten, waaronder uw naam en contactgegevens. We kunnen niet garanderen dat onze e-mails die aan u zijn gericht tegen onbevoegde onderschepping zijn gevrijwaard.

Indien dit wettelijk is voorgeschreven, zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we u bepaalde marketingboodschappen sturen. U kunt uw toestemming op welk moment dan ook intrekken door contact op te nemen met onze medewerker gegevensbescherming. Zie het onderdeel 'Wie we zijn' van dit privacybeleid voor meer informatie. U kunt u ook op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketinginformatie, zoals marketing-e-mails, door gebruik te maken van de instructies die in marketingboodschappen zijn opgenomen.

In het geval van informatie met betrekking tot uw gehoor en uw locatie, vragen we eerst uw toestemming voordat we dergelijke informatie gebruiken. U kunt uw toestemming op welk moment dan ook intrekken door het volgen van uw locatie via de instellingen van uw apparaat uit te schakelen, of, indien mogelijk, de functies in onze producten en diensten te gebruiken om het volgen van uw geolocatie uit te schakelen, of door de toegang van Starkey tot uw account te beëindigen (bijvoorbeeld door het verwijderen van een mobiele app).

U geeft Starkey rechtstreeks informatie
De informatie die u ons geeft bij het kopen en gebruiken van onze producten en diensten wordt door ons verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld een mobiele app van Starkey wilt downloaden, kan het voor u nodig zijn informatie aan Starkey te verstrekken om een gebruikersaccount aan te maken, de app met uw hoortoestel te koppelen, en functies van de app te activeren en te gebruiken. De informatie die u ons verstrekt, kan gaan om uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht en audiogram, alsmede om informatie met betrekking tot het programmeren van uw hoortoestel, contacten met derden, en eventuele andere gegevens die u indient in verband met uw gebruik van onze producten en diensten.

U geeft Starkey indirect informatie (verzameld met behulp van technologie zoals cookies)
We maken gebruik van volgtechnologie zoals cookies voor het verzamelen van informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt, en om u essentiële diensten, functionaliteit en persoonlijke instellingen van onze producten en diensten te bieden. Het doel van dit onderdeel is u te voorzien van de benodigde informatie ten aanzien van het gebruik van cookies en het opslaan van dergelijke cookies op uw apparaat wanneer u toegang krijgt tot onze websites, zodat u kunt kiezen of u wilt toestaan dat cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen voor verdere informatie over hoe we cookies en andere gerelateerde soorten volgtechnologie gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer kunnen worden opgeslagen door een website die u bezoekt. Cookies worden veel gebruikt voor het laten functioneren van websites, of het efficiënter laten functioneren van websites, alsmede voor het aanbieden van webdiensten en functionaliteiten voor gebruikers.

Cookies kunnen 'persistente cookies' of 'sessiecookies' zijn. Een persistente cookie bestaat uit een tekstdocument dat door een webserver naar een webbrowser is verstuurd, dat door de browser wordt opgeslagen totdat de ingestelde vervaldatum wordt bereikt (tenzij het door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd). Een sessiecookie of tijdelijke cookie, vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Een webbaken is een klein bestand (ook wel 'pixel', 'afbeeldingscode' of 'scriptcode' genoemd) dat op onze websites, applicaties en tools kan worden geladen, dat in combinatie met cookies kan functioneren voor het identificeren van onze gebruikers en geanonimiseerde gegevens over hun activiteit kunnen bieden.

In sommige gebieden wordt door privacywetgeving voorgeschreven dat we uw toestemming moeten verkrijgen voordat cookies op uw apparatuur mogen worden opgeslagen of voordat toegang tot cookies mag worden gekregen, maar hoeven we geen toestemming te hebben voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten en diensten.

 • Essentiële cookies zijn noodzakelijk om u van de belangrijkste functionaliteiten, persoonlijke instellingen en browsingsgeschiedenis van de website te voorzien. Een voorkeurscookie is bijvoorbeeld nodig voor het bijhouden van de registratie van uw voorkeuren ten aanzien van instemming of niet-instemming, zodat we hier bij toekomstige bezoeken rekening mee kunnen houden. Deze kunnen alleen worden uitgeschakeld door het wijzigen van uw browservoorkeuren. Starkey deelt deze informatie niet met derden.
 • Functionaliteitscookies helpen ons bij het aanpassen van de inhoud op onze website op basis van uw voorkeuren, zodat u op onze websites een meer persoonlijke ervaring krijgt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden geanonimiseerd en heeft geen betrekking op de browsingactiviteit van websites van derden.
 • Analysecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer naar onze websites en de gebruikersactiviteit op onze websites. De informatie wordt samengevoegd, blijft anoniem en maakt het niet mogelijk een afzonderlijke bezoeker te identificeren. De informatie bevat het aantal bezoekers aan onze websites, de bezochte pagina's en andere vergelijkbare informatie. We gebruiken deze informatie ter ondersteuning van het functioneren, onderhouden en verbeteren van onze websites.
 • Social media-cookies. We stellen onze gebruikers in staat links naar onze websites te delen op sociale mediawebsites zoals Facebook en Twitter. Deze cookies bevinden zich buiten onze controle. Raadpleeg het betreffende privacybeleid van de aanbieder van de sociale media om meer te leren over hoe hun cookies werken.
 • Uitschakelen van cookies. De meeste webbrowsers maken het mogelijk cookies via de browserinstellingen te regelen. Door het aanpassen van de instellingen op uw webbrowser kunt u het ontvangen van cookies voorkomen. Dit kan er echter toe leiden dat de website niet optimaal werkt. De methode die wordt gebruikt voor het blokkeren van cookies hangt af van de webbrowser die wordt gebruikt. Raadpleeg de hulpfunctie of het betreffende menu in uw webbrowser voor meer instructies.

Om meer te weten te komen over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt u een bezoek brengen aan www.allaboutcookies.org. Om u af te melden voor tracking door Google Analytics, kunt u een bezoek brengen aan tools.google.com/dlpage/gaoptout. Op dit moment reageren we niet op 'Do Not Track'-signalen (niet volgen) die door de browser worden verzonden.

U geeft een derde toestemming voor het doorgeven van uw informatie aan Starkey
U kunt een derde, zoals uw gehoorzorgverlener, toestemming geven informatie over u aan Starkey door te geven. U kunt bijvoorbeeld uw gehoorzorgverlener toestemming geven door het doorgeven van uw persoonsgegevens aan Starkey, met daarin onder meer uw contactgegevens, financiële gegevens en gezondheidsgegevens. We verzamelen uw persoonsgegevens ook via websites die we voor derden beheren, zoals bijvoorbeeld een gehoorzorgverlener.

Derden die door u zijn aangewezen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons toestemming hebt gegeven dit te doen. Een voorbeeld hiervan is wanneer u contacten van derden in de functie 'alle meldingen' van onze producten en diensten hebt bepaald, en wanneer deze contacten hebben toegestemd in het ontvangen van meldingen, kunnen zij bepaalde persoonsgegevens over u ontvangen.

Externe verwerking. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners die diensten aanbieden zoals gegevensanalyse, betalingsverwerking, informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, e-mailbezorging en andere vergelijkbare diensten. We schrijven voor dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verlenen van de diensten waarom we hebben gevraagd, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en eventuele andere maatregelen op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Om wettelijke redenen. We kunnen uw persoonsgegevens delen indien we dit noodzakelijk of passend achten (a) voor de naleving van de geldende wetgeving; (b) op redelijk verzoek van een wetshandhavende of regelgevende instantie, gremium, agentschap of dienst; (c) bij de uitvoering of de verdediging tegen rechtsvorderingen; (d) bij het inwinnen van professioneel advies (waaronder juridisch advies) ten aanzien van audits en onze zakelijke activiteiten, en dit in ons legitiem belang achten bij het beheren van onze zakelijke activiteiten; (e) voor het afdwingen van onze overeenkomsten; en (f) ter bescherming van onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of ons eigendom, of dat van u of van anderen. We verwijderen uw persoonsgegevens niet indien deze relevant zijn voor een onderzoek of geschil; relevante informatie wordt opgeslagen totdat dergelijke zaken volledig zijn afgesloten.

Nieuwe eigenaar van onze bedrijfsactiviteiten. We kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde (nieuwe eigenaar) in het geval van een fusie, overname, ontbinding of verkoop van een of meer van onze bedrijfseenheden. In dat geval zouden we uw persoonsgegevens ook kunnen delen met de adviseurs van die derde die bij de transactie betrokken zijn.

Gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven die eigendom zijn van Starkey (of aan Starkey gelieerde ondernemingen). De aan ons gelieerde ondernemingen zijn verplicht persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van privacy en gegevensbescherming.

Starkey zet zich in voor het beveiligen van de informatie die we verzamelen, onder meer door het inzetten van administratieve en technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van informatie tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik, beschadiging, verandering en vernietiging. Starkey maakt gebruik van door de markt geaccepteerde middelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, waaronder versleuteling, maar kunnen de absolute beveiliging hiervan niet garanderen.

Neem direct contact op met onze medewerker gegevensbescherming indien u reden heeft te veronderstellen dat uw persoonsgegevens of welke van onze producten en diensten dan ook niet beveiligd zijn of zonder toestemming zijn opgevraagd. Indien u een bericht krijgt waarin wordt beweerd dat dit van Starkey afkomstig is, wat volgens u verdacht is, dient u dit niet te openen of te beantwoorden, en contact op te nemen met onze medewerker gegevensbescherming.

De Autoriteit Consument & Markt biedt op zijn website meer informatie over hoe u zich tegen diefstal van identiteit kunt beschermen: https://www.acm.nl/nl.

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, hebt u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van gegevensbescherming. Afhankelijk van uw interactie met Starkey en uw gebruik van onze producten en diensten, verzamelt en verwerkt Starkey uw persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke basis:

 1. Voor zover nodig voor het aangaan van, uitvoeren of beëindigen van een contract met u, en om u van onze producten en diensten te voorzien en het gebruik ervan door u te faciliteren.
 2. Omdat u toestemming heeft verleend.
 3. Voor zover nodig voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten en het nastreven van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor zover uw recht op privacy en gegevensbescherming niet boven onze belangen uitgaat.
 4. Ter naleving van wetgeving.

Starkey onderneemt redelijke stappen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Afmelden. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om u af te melden voor (a) reclame- en marketingberichten; (b) eventuele nieuwe verwerking van uw persoonsgegevens die we kunnen uitvoeren die verder gaat dan het oorspronkelijke doel; of (c) grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens. Merk op dat uw gebruik van bepaalde functies van onze producten en diensten na afmelding negatief kan worden beïnvloed.

Bezwaar maken. U kunt ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen wanneer we deze niet langer nodig hebben voor het leveren van onze producten en diensten, of voor andere legitieme redenen.

Toegang. Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunt u ons vragen te bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken, en u kunt op welk moment dan ook toegang vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.

Bijwerken. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn.

Overdragen. U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan andere bedrijven over te dragen. U kunt vragen of we uw persoonsgegevens in een gemakkelijk leesbaar formaat verstrekken.

Voor altijd verwijderen. In bepaalde situaties kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te staken of uw informatie te verwijderen, met inbegrip van het geval waarin we deze niet langer nodig hebben om diensten aan u te leveren.

Als u een beroep wilt doen op een of meer van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via:

Starkey Laboratories, Inc.
Attn: Data Protection Officer (medewerker gegevensbescherming)
6700 Washington Avenue S.,
Eden Prairie, MN 55344
United States of America
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com

In uw verzoek dient u duidelijk aan te geven (a) om welke persoonsgegevens het gaat, en (b) op welke van de bovenstaande rechten u een beroep wilt doen. Voor uw bescherming kan het nodig zijn dat we voorafgaand aan het uitvoeren van uw verzoek uw identiteit verifiëren. We proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Meestal lukt dit binnen een maand, maar indien we meer tijd nodig hebben, laten we dit u weten.

Merk op dat deze rechten op grond van de geldende wetgeving van een toevoeging moet worden voorzien, bijvoorbeeld in het geval dat uw gegevens in het kader van gerechtelijke procedures worden gebruikt. Het kan nodig zijn dat we bepaalde gegevens moeten aanhouden met het oog op registratie of voor het voltooien van eventuele transacties die u hebt gestart voor uw verzoek tot wijziging of verwijdering, tenzij een langere aanhoudingsperiode volgens de wet is voorgeschreven of toegestaan (bijvoorbeeld met het oog op regelgeving).

De EU-vertegenwoordiger van Starkey ten aanzien van artikel 27 van de Algemene verordening gegevensbescherming is Starkey Laboratories GmbH, op het adres Weg beim Jäger 218, 22335 Hamburg, Duitsland, met telefoon +49 40 4294730.

Wanneer u reclame-e-mails van ons ontvangt, kunt u zich ook uitschrijven of afmelden door op de link te klikken die in de e-mail is te vinden. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van administratieve communicatie (bijv. communicatie ten aanzien van uw gebruik van onze producten en diensten, of ten aanzien van uw hoortoestel dat we leveren).

Indien toegestaan door de geldende wetgeving, kunnen de producten en diensten van Starkey met behulp van servers en andere technische middelen worden geleverd in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Daarom kunnen uw persoonsgegevens naar een plek buiten het land waar u bent gevestigd worden overgedragen en verwerkt; onder meer buiten de Europese Economische Ruimte. Indien we persoonsgegevens overdragen naar een plek buiten het land of de regio waarin u zich bevindt, nemen we stappen om uw persoonsgegevens te beschermen en de veiligheid ervan te waarborgen. Dit doen we in het algemeen door ervoor te zorgen dat de overdracht voldoet aan de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat uw gegevens op veilige wijze en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Neem voor meer informatie contact op met onze medewerker gegevensbescherming.

Indien u een contract met Starkey hebt, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de termijn van de contractuele relatie, en voor het gebruik van Starkey zoals beschreven in dit privacybeleid, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. Starkey houdt uw gegevens aan voor een verdere periode voor zover nodig voor onze verdediging tegen rechtsvorderingen.

Indien u een verzoek aan Starkey doet voor het verwijderen van uw persoonsgegevens, houdt Starkey dit bij om in de toekomst aan uw verzoek te kunnen voldoen. Starkey verwijdert vervolgens de persoonsgegevens die u wilde laten verwijderen, met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van gegevensretentie of wettelijke uitzonderingen op verzoeken tot verwijdering.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) schrijft ons voor om inwoners van Californië van bepaalde informatie te voorzien over hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens binnen de CCPA
Starkey verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens die binnen de California Consumer Privacy Act (CCPA) worden erkend:

 1. Identificaties
 2. Klantrecords
 3. Biometrische gegevens
 4. Internet- of netwerkactiviteit
 5. Geolocatie
 6. Sensorinformatie
 7. Professioneel of dienstverband
 8. Gevolgtrekkingen

Zoals in dit privacybeleid nauwkeurig wordt beschreven, verzamelt Starkey deze informatie wanneer u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze producten en diensten. We verzamelen uw persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het verstrekken, functioneren, onderhouden en ondersteunen van onze producten en diensten, en voor het beheren en bevorderen van onze activiteiten. Raadpleeg voor meer informatie de andere delen van ons privacybeleid, onder meer de delen 'Waarom Starkey uw persoonsgegevens verzamelt' en 'Hoe Starkey uw persoonsgegevens verzamelt'.

Uitoefenen van uw rechten
Inwoners van Californië hebben het recht om elke 12 maanden maximaal twee keer de volgende verzoeken te doen:

 1. Het recht om de specifieke persoonsgegevens op te vragen die Starkey over u heeft verzameld.
 2. Het recht om Starkey te verzoeken openbaar te maken welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken, openbaar maken of verkopen.
 3. Het recht om Starkey te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen die Starkey over u heeft verzameld (hiervoor gelden bepaalde uitzonderingen).
 4. Het recht om geen toestemming te geven voor de verkoop van uw persoonsgegevens.

U kunt een beroep doen op uw rechten ten aanzien van toegang tot uw gegevens en het verwijderen van uw gegevens door:

 • Ons een e-mail te sturen via Data_Privacy@starkey.com; of
 • Onze medewerker gegevensbescherming te bellen op +1-800-627-5762

In dit onderdeel wordt niet ingegaan op, en dit onderdeel is niet van toepassing op onze verwerking van beschermde gezondheidsinformatie waarvoor HIPAA of de California Medical Information Act geldt, met inbegrip van alle gegevens die we verzamelen via uw hoortoestel of de Thrive-app, of op enige andere persoonsgegevens waarvoor een uitzondering geldt op grond van de CCPA, deel 1798.145, lid c, punt f.

Starkey verkoopt uw gegevens niet voor een geldelijke vergoeding. We kunnen uw gegevens wel openbaar maken aan bepaalde derden die ons waardevolle diensten leveren, zoals analyse- en reclamediensten, die we op grond van de CCPA niet als 'verkoop' beschouwen. Categorieën van derden met wie we in de afgelopen 12 maanden persoonsgegevens hebben gedeeld, zijn onder meer integratie door derden voor reclame en analyse van websites.

Indien u wilt worden opgenomen in een register voor mensen die niet willen dat hun persoonsgegevens worden verkocht, kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming via Data_Privacy@starkey.com. Na 12 maanden kunnen we vragen of u uw voorkeur wilt bijwerken.

Op grond van § 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië kunnen onze bezoekers die inwoner van Californië zijn bepaalde informatie opvragen ten aanzien van onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor de directe marketingdoeleinden van deze derden. Om een dergelijk verzoek te kunnen doen, kunt u contact met ons opnemen een aangeven of u een inwoner van Californië bent.

Volgens de Californische wetgeving zijn we verplicht u te laten weten hoe we reageren op zogenaamde 'niet volgen'-signalen van webbrowsers. Onze websites zijn op het moment niet in staat tot ondersteuning van 'niet volgen'-codes. Starkey reageert op dit moment niet op deze 'niet volgen'-verzoeken en onderneemt hierop geen actie.

Antidiscriminatie
Starkey bestraft u niet en discrimineert u niet voor een beroep op uw rechten op grond van de CCPA. In overeenstemming met de CCPA onthoudt Starkey zich ervan het volgende te doen indien u ervoor kiest een beroep te doen op uw rechten: (i) u goederen of diensten weigeren; (ii) u voor afwijkende prijzen of tarieven voor goederen of diensten aanslaan, waaronder door middel van kortingen, voordelen of boetes; (iii) u een afwijkend niveau of een afwijkende kwaliteit van goederen of diensten bieden; of (iv) ermee dreigen of impliceren dat u een afwijkend niveau van goederen of diensten krijgt.

'Niet volgen' is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites die u bezoekt te informeren dat u niet wilt worden gevolgd. De instelling 'niet volgen' moet worden ondersteund door de website die u bezoekt, anders is deze niet effectief. Starkey is op het moment niet in staat tot ondersteuning van 'niet volgen'-browsercodes. Daarom reageert Starkey op dit moment niet op deze 'niet volgen'-verzoeken en onderneemt hierop geen actie.

De producten en diensten van Starkey zijn niet gericht op kinderen van jonger dan 13 jaar. In overeenstemming met de wetgeving in de Verenigde Staten, in het bijzonder de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA), verzamelen we niet opzettelijk persoonsgegevens van wie dan ook jonger dan 13 jaar in de Verenigde Staten zonder de toestemming van een ouder of wettelijk voogd. In de Europese Economische Ruimte verzamelen we niet opzettelijk persoonsgegevens van wie dan ook jonger dan 16 jaar, zonder de toestemming van een ouder of wettelijk voogd. Neem contact op met onze medewerker gegevensbescherming indien u denkt dat we persoonsgegevens hebben ontvangen van een kind, zonder de toestemming van een ouder of wettelijk voogd.

We kunnen periodiek onze privacypraktijken wijzigen en dit privacybeleid herzien. Indien we significante wijzigingen aanbrengen (gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken of waarom we dit doen), markeren we deze wijzigingen aan het begin van dit privacybeleid. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de wet, worden eventuele wijzigingen van kracht wanneer we het bijgewerkte privacybeleid op onze websites plaatsen. Vervolgens aanvaardt u de wijzigingen door uw gebruik van onze producten en diensten. We raden aan om tijdens uw gebruik van onze producten en diensten ons privacybeleid regelmatig te raadplegen om op te hoogte te blijven van de privacypraktijken van Starkey.

We willen u erop wijzen dat voor alle websites, softwareapplicaties of andere producten of diensten van derden die via de websites, producten of diensten van Starkey zijn gelinkt of toegankelijk zijn, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derde gelden. Vóór het gebruik van de producten of diensten van een derde, dient u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derde zorgvuldig te lezen.

Hartelijk dank voor het gebruik van onze producten en diensten, en voor het lezen van dit privacybeleid. We stellen uw opmerkingen of vragen op prijs. Indien u feedback hebt, moedigen we u aan contact op te nemen met onze medewerker gegevensbescherming via het onderstaande:

Starkey Laboratories, Inc.
Attn: Data Protection Officer (medewerker gegevensbescherming)
6700 Washington Avenue S.
Eden Prairie, MN 55344
United States of America
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com